Ra mắt hai series mới cực hot Trí tuệ nhân tạo A đến ZPython công cụ không thể thiếu khi nghiên cứu Data science, Machine learning.

Các thay đổi trong phiên bản framework Laravel

Vấn đề

Bạn đã nâng cấp lên phiên bản mới nhất của framework Laravel, nhưng không biết trong phiên bản này có những thay đổi gì?

Giải pháp

1. Sử dụng câu lệnh php artisan changes

Sử dụng với các phiên bản Laravel 4.x

$ php artisan changes

Changes For Laravel 4.1.x
-------------------------
-> Added new SSH task runner tools.
-> Allow before and after validation rules to reference other fields.
-> Added splice method to Collection class.
-> Rebuild the routing layer for speed and efficiency.
-> Added morphToMany relation for polymorphic many-to-many relations.
-> Make Boris available from Tinker command when available.
-> Allow route names to be specified on resources.
-> Collection `push` now appends. New `prepend` method on collections.
-> Use environment for log file name.
-> Use 'bit' as storage type for boolean on SQL Server.
-> Added QueryException with better formatted error messages.
-> Added 'input' method to Router.
-> Laravel now generates a single laravel.log file instead of many files.
-> Support passing Carbon instances into Cache put style methods.
-> Now using Stack\Builder in Application::run.
-> Added 'whereNotBetween' support to the query builder.
-> Allow passing a view name to paginator's 'links' method.
-> Added new hasManyThrough relationship type.
-> Cloned Eloquent query builders now clone the underlying query builder.
-> Controller method is now passed to missingMethod as first parameter.
-> New @append Blade directive for appending content onto a section.
-> Session IDs are now automatically regenerated on login.
-> Improve Auth::once to get rid of redundant database call.

Câu lệnh này đọc các thay đổi từ file JSON laravel/framework/blob/4.2/src/Illuminate/Foundation/changes.json.

2. Sử dụng tài liệu hướng dẫn từ Laravel

Các phiên bản Laravel 5.x xem các thay đổi trong phiên bản ở tài liệu hướng dẫn trực tuyến từ Laravel.com:

Thông tin khác

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo Các thay đổi trong phiên bản Laravel một cách chi tiết trên Github, trên này thông tin chi tiết đến từng phiên bản con.


CÁC BÀI VIẾT KHÁC

FirebirD

Đam mê Toán học, Lập trình. Sở thích chia sẻ kiến thức, Phim hài, Bóng đá, Cà phê sáng với bạn bè.

Forum dạng SPA với Laravel và Vue.js - Phần 7: Vuex xử lý dữ liệu ứng dụng

Nguồn tài liệu framework Laravel

0 Bình luận trong "Các thay đổi trong phiên bản framework Laravel"

Thêm bình luận