Ra mắt hai series mới cực hot Trí tuệ nhân tạo A đến ZPython công cụ không thể thiếu khi nghiên cứu Data science, Machine learning.

Cài đặt và cấu hình Git

Trong bài trước chúng ta đã biết Git là gì? Bài tiếp theo này chúng ta sẽ bắt đầu cài đặt và cấu hình để Git có thể chạy được. Git do Linus Torvalds (cha đẻ của Linux) phát triển, do vậy Git cũng thường được cài đặt sẵn trong các hệ điều hành Linux. Chúng ta sẽ lần lượt đi vào cài đặt Git trên các hệ điều hành phổ biến hiện nay như Windows, Linux và Mac OSX.

Cài đặt Git trên hệ điều hành Windows

Cài đặt Git trên Windows khá đơn giản, chúng ta thực hiện theo các bước như sau:

  • Bước 1: Tải bộ cài mới nhất của Git trên Windows.
  • Bước 2: Cài đặt bộ cài Git và thực hiện theo hướng dẫn cho đến khi click vào Finish, các tùy chọn thường là tốt nhất cho bạn nên không cần thay đổi gì.
  • Bước 3: Trong Start Program sẽ có thư mục Git, mở Git Command Prompt hoặc Git Bash (không dùng Windows Command Prompt).
  • Bước 4: Chạy các lệnh sau để thiết lập username và email.
$ git config --global user.name "Kien Dang"
$ git config --global user.email "kiendang@allaravel.com"
  • Bước 5 (Tùy chọn): Cài đặt Git credential helper. Một số Git clound hỗ trợ kết nối đến bằng HTTP, mỗi khi tương tác với các Git clound này cần sử dụng username/password. Bạn có thể lưu trữ lại chứng nhận thay cho việc phải cung cấp username/password. Git credential Manager sẽ quản lý các chứng nhận đó. Tải về và cài đặt như các ứng dụng bình thường.
  • Bước 6 (Tùy chọn): Cài đặt Atlassian SourceTree là phần mềm giao diện đồ họa cho Git.

Giao diện đồ họa Git

Trên Windows, khi chạy các lệnh cấu hình Git ở bước 4 sẽ tạo ra file .gitconfig nằm trong thư mục C:\Users\$USER, file này chứa các cấu hình Git. Hoặc sử dụng lệnh git config --list xem các cấu hình hiện tại của Git.

$ git config --list
core.symlinks=false
core.autocrlf=true
core.fscache=true
color.diff=auto
color.status=auto
color.branch=auto
color.interactive=true
help.format=html
http.sslcainfo=C:/Program Files/Git/mingw64/ssl/certs/ca-bundle.crt
diff.astextplain.textconv=astextplain
rebase.autosquash=true
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.required=true
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
credential.helper=manager
user.name=Kien Dang
user.email=kiendang@allaravel.com

Cài đặt, cấu hình Git trên Linux

Tạo tài khoản cho Git trên Linux

Sử dụng lệnh useradd để thêm một tài khoản mới, không sử dụng tài khoản root khi cài đặt.

# useradd -m -s /bin/bash gitacc
# passwd gitacc
Changing password for user gitacc
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
# usermod gitacc -aG wheel

Cài đặt trên Debian/Ubuntu

Bước 1: Từ màn hình shell, cài đặt Git bằng apt-get

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install git

Bước 2: Kiểm tra việc cài đặt

$ git --version
git version 2.12.2

Bước 3: Cấu hình tên và email

$ git config --global user.name "Kien Dang"
$ git config --global user.email "kiendang@allaravel.com"

Sau đó kiểm tra lại cấu hình Git

$ git config --list
user.name=Kien Dang
user.email=kiendang@allaravel.com

Cài đặt trên Fedora/CentOS

Bước 1: Từ màn hình shell, cài đặt Git bằng yum

$ sudo yum install git

Bước 2: Kiểm tra việc cài đặt

$ git --version
git version 2.12.2

Bước 3: Cấu hình tên và email

$ git config --global user.name "Kien Dang"
$ git config --global user.email "kiendang@allaravel.com"

Sau đó kiểm tra lại cấu hình Git

$ git config --list
user.name=Kien Dang
user.email=kiendang@allaravel.com

Chú ý: Cài đặt Git từ repository mặc định sẽ là phiên bản không cập nhật, do vậy nếu bạn cần phiên bản mới nhất bạn phải tải mã nguồn về và thực hiện dịch lại mã nguồn.

Cài đặt Git từ mã nguồn

Trước hết cần cài đặt công cụ biên dịch mã nguồn từ repository

# yum groupinstall "Development Tools"
# yum install gettext-devel openssl-devel perl-CPAN perl-devel zlib-devel

Sau đó vào Github tải mã nguồn bản mới nhất về, biên dịch và cài đặt.

# wget https://github.com/git/git/archive/v2.12.2.tar.gz -O git.tar.gz
# tar -zxf git.tar.gz
# cd git-2.12.2/
# make configure
# ./configure --prefix=/usr/local
# make install
# git --version
git version 2.12.2

File cấu hình Git

Sau khi cài đặt Git và cấu hình username và email, Git sẽ tạo ra file .gitconfig nằm trong /etc/gitconfig, trong này chứa các thiết lập cho Git, bạn có thể thay đổi bằng các trình chỉnh sửa text như vim, nano... ## Cài đặt cấu hình trên Mac OSX

Sử dụng XCode hoặc một công cụ dòng lệnh nào khác để cài đặt. Có thể Git đã được cài đặt sẵn, có thể kiểm tra bằng lệnh

$ git --version
git version 2.7.0 (Apple Git-66)

Nếu chưa cài đặt thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tải bộ cài Git cho máy Mac

Bước 2: Cài đặt Git từng bước theo các chỉ dẫn trên màn hình.

Bước 3: Mở màn hình dòng lệnh hoặc XCode kiểm tra xem Git đã cài đặt thành công chưa:

$ git --version
git version 2.12.2 (Apple Git-66)

Bước 4: Cấu hình user name và email

$ git config --global user.name "Kien Dang"
$ git config --global user.email "kiendang@allaravel.com"

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

FirebirD

Đam mê Toán học, Lập trình. Sở thích chia sẻ kiến thức, Phim hài, Bóng đá, Cà phê sáng với bạn bè.

Git là gì?

Quản lý sự kiện trong ứng dụng với Laravel Event

0 Bình luận trong "Cài đặt và cấu hình Git"

Thêm bình luận