Ra mắt hai series mới cực hot Trí tuệ nhân tạo A đến ZPython công cụ không thể thiếu khi nghiên cứu Data science, Machine learning.

Hướng dẫn cài đặt PHP framework Laravel

Laravel hiện đang là framework PHP số một hiện nay khi vượt qua được nhiều tên tuổi lớn như Zend, Symfony... Trong bài viết này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách thức cài đặt một dự án sử dụng Laravel. Phiên bản Laravel mới nhất tính đến thời điểm viết bài này là Laravel 5.8. Trước hết bạn mở đường dẫn Tài liệu cài đặt của Laravel 5.4 tại đây, trong quá trình cài đặt chúng ta sẽ copy một số lệnh tại đây cho nhanh.

Yêu cầu hệ thống khi cài đặt Laravel

Một số yêu cầu khi cài đặt Laravel 5.8 như sau:

 • PHP >= 7.1.3
 • OpenSSL PHP Extension
 • PDO PHP Extension
 • Mbstring PHP Extension
 • Tokenizer PHP Extension
 • XML PHP Extension
 • Ctype PHP Extension
 • JSON PHP Extension
 • BCMath PHP Extension

Yêu cầu quan trọng là máy tính phải cài đặt PHP phiên bản từ 7.1.3 trở lên, để kiểm tra xem hệ thống đã cài PHP và phiên bản có phù hợp không bạn sử dụng lệnh

C:\Users\Admin>php -v
PHP 7.1.20 (cli) (built: Jul 19 2018 08:59:55) ( ZTS MSVC14 (Visual C++ 2015) x64 )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.1.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies

Cài đặt framework Laravel

Laravel cũng như các framework PHP khác sử dụng Composer để quản lý sự phụ thuộc của dự án với các gói thư viện ngoài. Bản thân Laravel cũng là một gói thư viện ngoài, do đó việc cài đặt Laravel phải thông qua Composer. (Nếu bạn chưa biết Composer là gìComposer sử dụng như thế nào, hãy tham khảo hai bài viết này). Nếu bạn chưa cài đặt composer hãy thực hiện cài đặt như sau: vào trang web tải Composer và copy đoạn mã sau vào màn hình dòng lệnh

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '669656bab3166a7aff8a7506b8cb2d1c292f042046c5a994c43155c0be6190fa0355160742ab2e1c88d40d5be660b410') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

hoặc tải trực tiếp file Composer-Setup.exe về cài nếu hệ thống là Windows. Sau khi cài đặt xong, bạn nhớ map đường dẫn đến composer.phar vào biến môi trường PATH. Tiếp theo kiểm tra xem composer đã cài đặt thành công chưa gõ lệnh composer vào màn hình dòng lệnh.

Cài đặt Laravel thông qua gói laravel/installer

Sử dụng composer để yêu cầu gói laravel/installer

composer global require "laravel/installer"

Sau đó tạo một ứng dụng Laravel mới bằng lệnh

laravel new app-name

Câu lệnh này sẽ tạo ra một thư mục app-name và chứa bên trong là một bộ cài đặt của Laravel.

Cài đặt Laravel thông qua câu lệnh create-project của Composer

Một cách khác để cài đặt Laravel lên hệ thống là sử dụng câu lệnh

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel app-name

Một số cấu hình khác hoàn thành việc cài đặt Laravel

Việc cài đặt Laravel để bắt đầu một ứng dụng web mới như vậy đã xong, tuy nhiên chúng ta cần thiết lập thêm một vài công việc nữa trước khi chạy được.

 1. Cấu hình trỏ web root về thư mục public, file index.php trong public sẽ hoạt động như fontend cho tất cả các yêu cầu đến ứng dụng web này.
 2. Cấu hình các thông số liên quan nằm trong các file trong thư mục config như timezone, locale trong app.php, database name, database username, database password trong database.php...
 3. Cấu hình quyền ghi cho các thư mục storage, bootstrap/cache để webserver và Laravel có thể ghi được.
 4. Tạo application key, nếu thực hiện cài đặt như 2 cách trên thì application key đã được tạo ra, nếu bạn copy mã nguồn từ chỗ khác thì sử dụng lệnh sau để tạo key mới, nếu không thiết lập key này các dữ liệu về phiên và mã hóa không được bảo mật.
php artisan key:generate

Cấu hình rewrite URL trên webserver

 • Với Apache, bạn phải bật mod_rewrite lên và thêm các thiết lập sau vào file .htaccess
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^ index.php [L]
 • Với NginX, bạn cần redirect toàn bộ request vào file public/index.php
location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
}

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

FirebirD

Đam mê Toán học, Lập trình. Sở thích chia sẻ kiến thức, Phim hài, Bóng đá, Cà phê sáng với bạn bè.

Hướng dẫn cài đặt PHP Nginx MariaDB trên CentOS 7

Laravel kết hợp với Vue.js tạo ra ứng dụng web tuyệt vời

0 Bình luận trong "Hướng dẫn cài đặt PHP framework Laravel"

Thêm bình luận