Ra mắt hai series mới cực hot Trí tuệ nhân tạo A đến ZPython công cụ không thể thiếu khi nghiên cứu Data science, Machine learning.

Người dùng nhập liệu với hàm input() trong Python

Video trong bài viết

Trong một chương trình, chúng ta cần có sự tương tác giữa người dùng và chương trình máy tính. Từ các bài viết đầu tiên đến giờ chúng ta đã biết đến hàm print() để in một thông báo ra màn hình cho người dùng. Vậy làm cách nào để người dùng có thể đưa dữ liệu vào chương trình Python trên máy tính?

Hàm input()

Hàm input() trong Python sẽ dừng chương trình lại cho đến khi phím Enter được nhấn, nó trả về một chuỗi ký tự do người dùng nhập vào từ bàn phím (trước khi bấm Enter). Cú pháp của hàm input():

input([promt])

Trong đó [promt] là thông báo sẽ hiển thị ra màn hình, gợi ý thông tin người dùng cần nhập vào chương trình.

Ví dụ 1:

my_name = "Jose"
your_name = input("Enter your name:")

print(f"Hello {your_name}. My name is {my_name}")

Chú ý: Hàm input() trả về một chuỗi ký tự, ngay cả khi người dùng nhập vào một số thì nó cũng chuyển đổi thành chuỗi. Do đó, khi thực hiện các tính toán trên dữ liệu nhập vào, bạn cần chuyển đổi dạng từ chuỗi thành số.

Ví dụ 2:

age = input("Enter your age: ")
x = int(age)
print(f"You have lived for {x * 12} months.")

Trong ví dụ trên, chúng ta đã chuyển đổi chuỗi người dùng nhập vào thành một số nguyên thông qua hàm int(). Trong một số bài trước, bạn đã biết đến hàm str() để chuyển đổi một số thành một chuỗi.

Một số chú ý khi viết code:

  1. Tên biến nên sử dụng là các từ gợi nhớ, mô tả về nội dung biến, tránh đặt tên biến theo kiểu vô nghĩa như xxx, yyy...
  2. Nên tránh sử dụng biến bừa bãi, ví dụ biến chỉ dùng để tính toán 1 lần mà không sử dụng lại ở đâu khác trong code.

Với chú ý trên, đoạn code trong Ví dụ 2 có thể viết lại một cách tường minh như sau:

age = int(input("Enter your age: "))
months = age * 12
print(f"You have lived for {months} months.")

Trong ví dụ này, chúng ta có các hàm Python viết lồng vào nhau (nested), int(input()). Python cho phép viết các hàm lồng vào nhau nhiều cấp, tuy nhiên chúng ta chỉ nên sử dụng các hàm lồng nhau dưới 3 cấp để dễ đọc, bug lỗi cũng như bảo trì sau này.

Code trên Repl.it, bạn có thể thực hiện các đoạn code Python trực tuyến.


CÁC BÀI VIẾT KHÁC

FirebirD

Đam mê Toán học, Lập trình. Sở thích chia sẻ kiến thức, Phim hài, Bóng đá, Cà phê sáng với bạn bè.

Tổng quát hóa bài toán dự đoán bằng Linear Regression

Kiểu dữ liệu Boolean và các toán tử AND OR NOT trong Python

1 Bình luận trong "Người dùng nhập liệu với hàm input() trong Python"

  1. Long

    1 year ago

    Phản hồi

    Cách để giản hóa nhiều phần tử có cùng kiểu dữ liệu nhập vào trở thành 1 dòng bằng cách kết hợp thêm lệnh map là làm như thế nào vậy AD

Thêm bình luận