Ra mắt hai series mới cực hot Trí tuệ nhân tạo A đến ZPython công cụ không thể thiếu khi nghiên cứu Data science, Machine learning.

Unit Testing phần 3: Phạm vi kiểm thử và testing report

Tôi biết khi thực hiện các kiểm thử, bạn sẽ luôn thường trực một câu hỏi "Test bao nhiêu là đủ?", tuy nhiên chỉ có duy nhất một câu trả lời hơi chán "Khi nào kiểm tra hết 100% mã nguồn". Nghe thôi mà đã thấy chán chẳng muốn làm, hic... Đến cuối phần này, tôi tin chắc bạn sẽ không còn thấy chán nữa bởi chúng ta có một số cung cụ giúp kiểm soát quá trình unit test.

1. Phạm vi kiểm thử

Trong các phần trước, các ví dụ của chúng ta đều là kiểm thử một phương thức public, vậy với các phạm vi truy cập thành phần class khác như protected, private, chúng ta không thể truy cập trong qua đối tượng bằng toán tử đối tượng kiểu như $url->someProtectedMethod() thì làm thế nào? Thông thường, chúng ta sẽ trả lời "Các phương thức protected, private không cần test" là nhanh gọn nhất :). Đùa vậy thôi, đã bảo phải kiểm tra hết 100% mà.

Phạm vi truy cập thành phần của lớp

Nếu để ý kỹ bạn có thể thấy các phương thức public sẽ gọi đến các phương thức non-public (protected, private), vậy có thể kiểm tra các phương thức không public thông qua các phương thức public. Đến với ví dụ thứ 3 về kiểm thử, chúng ta có một class User có phương thức cryptPassword() là một phương thức private.

<?php
namespace App;

class User
{
  const MIN_PASS_LENGTH = 4;
  private $user = array();

  public function __construct(array $user)
  {
    $this->user = $user;
  }

  public function getUser()
  {
    return $this->user;
  }

  public function setPassword($password)
  {
    if (strlen($password) < self::MIN_PASS_LENGTH) {
      return false;
    }
    $this->user['password'] = $this->cryptPassword($password);
    return true;
  }

  private function cryptPassword($password)
  {
    return md5($password);
  }
}

Trong phần kiểm thử class User chúng ta tạo một đối tượng $user = new User($details), có thể gọi phương thức setPassword() nhưng không thể gọi được phương thức cryptPassword() vì đây là một phương thức private. Một phương thức private chỉ được gọi từ chính class này, vậy làm cách nào để thực hiện kiểm thử phương thức này. Chúng ta cùng tiếp tục với tạo một file test trong thư mục test:

<?php
namespace Test;
use App\User;

class UserTest extends \PHPUnit_Framework_TestCase
{
  public function testGetUserReturnsUserWithExpectedValues()
 {
   $details = array();
   $user = new User($details);
   $password = '123456';
   $user->setPassword($password);
   $expectedPasswordResult = 'e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e';
   $currentUser = $user->getUser();
   $this->assertEquals($expectedPasswordResult, $currentUser['password']);
 }
}

Như vậy, thông qua việc gọi phương thức public setPassword() chúng ta đã kiểm tra được phương thức private cryptPassword(). Tuy nhiên, cách thức này chúng ta cần phải rất am hiểu về luồng thực hiện trong ứng dụng và nếu trường hợp kiểm thử phức tạp với nhiều lần gọi các phương thức lồng nhau thì cách thực hiện này là khá khó khăn. Một giải pháp khác là sử dụng class ReflectionClass là một class cho phép lấy các thông tin về một class như phương thức và thuộc tính.

/**
 * Call protected/private method of a class.
 *
 * @param object &$object  Instantiated object that we will run method on.
 * @param string $methodName Method name to call
 * @param array $parameters Array of parameters to pass into method.
 *
 * @return mixed Method return.
 */
public function invokeMethod(&$object, $methodName, array $parameters = array())
{
  $reflection = new \ReflectionClass(get_class($object));
  $method = $reflection->getMethod($methodName);
  $method->setAccessible(true);

  return $method->invokeArgs($object, $parameters);
}

Sử dụng invokeMethod() có thể gọi các phương thức protected và private một cách trực tiếp mà không cần thông qua phương thức được public. Ví dụ:

$this->invokeMethod($user, 'cryptPassword', array('passwordToCrypt'));

Nó cũng tương tự như chúng ta gọi các phương thức này từ instance của Class:

$user->cryptPassword('passwordToCrypt');

2. Báo cáo kiểm thử

Trong một dự án lớn số lượng code lên đến hàng trăm nghìn dòng code và hàng trăm đơn vị mã nguồn cần kiểm thử, khi đó thật khó để biết được các đoạn mã đã được kiểm thử hết chưa. Bạn hoàn toàn có thể lặp lại quá trình kiểm thử và xác nhận thủ cộng từng phần trong mã nguồn đã được kiểm thử, công việc này lặp đi lặp lại thật tẻ nhạt. May thay, PHPUnit có một công cụ giúp thực hiện việc này dễ dàng. Báo cáo kiểm thử được sinh ra ở dạng file HTML giúp bạn ngay lập tức có thể xem các thống kê về mã nguồn và các testcase đã thực hiện và độ phức tạp trong mã nguồn dự án. Nó thậm chí còn cho bạn biết những phần mã nguồn mà bạn chưa kiểm thử chẳng hạn không phát sinh một câu lệnh if và chạy đoạn code bên trong chẳng hạn. Tạo báo cáo kiểm thử Báo cáo kiểm thử được tạo ra bằng cách thêm tùy chọn --coverage-html và một tham số là tên thư mục chứa báo cáo.

Admin@ADMIN-PC c:\xampp\htdocs\phpunit
$ vendor\bin\phpunit --coverage-html app\Test\coverage
PHPUnit 5.7.21 by Sebastian Bergmann and contributors.

........                              8 / 8 (100%)

Time: 877 ms, Memory: 4.00MB

OK (8 tests, 8 assertions)

Generating code coverage report in HTML format ... done

Chú ý: một số trường hợp có thể lỗi khi thực hiện câu lệnh này:

Trường hợp 1: Thiếu xdebug extension.

Admin@ADMIN-PC c:\xampp\htdocs\phpunit
$ vendor\bin\phpunit --coverage-html coverage
PHPUnit 5.7.21 by Sebastian Bergmann and contributors.

Error:     No code coverage driver is available

........                              8 / 8 (100%)

Time: 812 ms, Memory: 2.50MB

OK (8 tests, 8 assertions)

Với trường hợp này bạn cần cài đặt thêm Xdebug extension, các bước như sau (Hướng dẫn cho Windows): Bước 1: Tải Xdebug extension dưới dạng file dll và copy vào thư mục nào đó, tôi thường để trong C:/xampp/htdocs/php/ext cho tiện (máy tính tôi cài XAMPP). Bước 2: Mở file cấu hình php.ini và thêm vào các cấu hình sau:

[XDebug]
zend_extension = "c:\xampp\php\ext\php_xdebug-2.5.5-5.6-vc11.dll"
xdebug.remote_autostart = 1
xdebug.profiler_append = 0
xdebug.profiler_enable = 0
xdebug.profiler_enable_trigger = 0
xdebug.profiler_output_dir = "c:\xampp\tmp"
;xdebug.profiler_output_name = "cachegrind.out.%t-%s"
xdebug.remote_enable = 1
xdebug.remote_handler = "dbgp"
xdebug.remote_host = "127.0.0.1"
xdebug.remote_log="c:\xampp\tmp\xdebug.txt"
xdebug.remote_port = 9000
xdebug.trace_output_dir = "c:\xampp\tmp"
; 3600 (1 hour), 36000 = 10h
xdebug.remote_cookie_expire_time = 36000

zend_extension trỏ đến đường dẫn file xdebug download về ở bước 1. Bước 3: Khởi động lại Apache, như vậy đã cài đặt xong Xdebug cho XAMPP trên Windows.

Trường hợp 2: Chưa thiết lập whitelist

Admin@ADMIN-PC c:\xampp\htdocs\phpunit                      
$ vendor\bin\phpunit --coverage-html app\Test\coverage              
PHPUnit 5.7.21 by Sebastian Bergmann and contributors.              

Error:     No whitelist configured, no code coverage will be generated    
........                              8 / 8 (100%) 

Time: 512 ms, Memory: 3.00MB                           

OK (8 tests, 8 assertions)

Do file cấu hình của PHPUnit là phpunit.xml chưa có các thiết lập về whitelist, chúng ta thực hiện thêm vào như sau:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<phpunit colors="true">
  <testsuites>
    <testsuite name="Application Test Suite">
      <directory>./test/</directory>
    </testsuite>
  </testsuites>
  <filter>
    <whitelist processUncoveredFilesFromWhitelist="true">
      <directory suffix=".php">./app/</directory>
    </whitelist>
  </filter>
  <logging>
    <log type="coverage-html" target="./test/coverage/" charset="UTF-8"/>
  </logging>
</phpunit>

Ok, sau khi thực hiện xong câu lệnh phpunit với tùy chọn sinh báo cáo kiểm thử, bạn sẽ thấy trong thư mục test\coverage có các báo cáo dạng file html, thực hiện chạy file index.html:

Báo cáo kiểm thử ứng dụng bằng PHPUnit

Trong báo cáo chúng ta sẽ thấy rằng các kiểm thử đạt được bao nhiêu phần trăm, ví dụ ở đây file User.php mới chỉ đạt được 87.50% kiểm thử mã nguồn. Thực hiện click vào file này chúng ta sẽ có chi tiết các thông tin cho từng file một.

Kết quả kiểm thử của class User

Trong màn hình, những phần bôi màu xanh là đã được chạy qua kiểm thử, phần màu đỏ là chưa chạy kiểm thử. Trong file User.php có một nhánh if/else chưa kiểm thử do đó kết quả là mới chỉ có 87.5% đạt, logic trong đó là nếu mật khẩu có độ dài nhỏ hơn 4 thì sẽ không thiết lập. Chúng ta sẽ quay lại file kiểm thử test/UserTest.php để hoàn thiện nốt phần này, tạo ra một phương thức testSetPasswordReturnsFalseWhenPasswordLengthIsTooShort() để kiểm tra:

public function testSetPasswordReturnsFalseWhenPasswordLengthIsTooShort()
{
  $details = array();
  $user = new User($details);
  $password = '123';
  $result = $user->setPassword($password);
  $this->assertFalse($result);
}

Chạy lại PHPUnit để kiểm tra, tất cả mọi việc đã ok, các code trong User.php đã được kiểm thử hết.

Kết quả kiểm thử user sau khi chỉnh sửa

3. Chỉ số đánh giá rủi ro khi thay đổi CRAP

Trong báo cáo kiểm thử chúng ta để ý thấy có một cột tên là CRAP, vậy chỉ số CRAP là gì và nó có tác dụng như thế nào trong kiểm thử ứng dụng. Một thực tế là các lập trình viên không để ý đến các đoạn mã phức tạp của mình chỉ đến khi cần duy trì hoặc cập nhật mới. Chỉ số CRAP để đánh giá mức độ phức tạp của mã nguồn. CRAP được viết tắt bởi Change Risk Analysis and Predictions hay tạm dịch là chỉ số đánh giá rủi ro khi thay đổi phân tích và dự báo. Công thức tính CRAP như sau:

C.R.A.P.(m) = comp(m)^2 * (1 – cov(m)/100)^3 + comp(m)

với comp(m) là độ phức tạp của phương thức m và cov(m) là phạm vi kiểm tra mã. Nếu chỉ số CRAP thấp tức là mã nguồn không phức tạp, nói cách khác là ít rủi ro khi có thay đổi mã nguồn. Chỉ số CRAP sẽ tăng lên khi trong code của bạn có sử dụng các câu lệnh điều kiện if else và các vòng lặp foreach... Quay lại với câu chuyện test bao nhiêu là đủ, theo quan điểm cá nhân tôi nghĩ không cần phải test đến 100% mã nguồn, nếu chỉ số CRAP < 5, các file code này không đủ phức tạp do đó khả năng rủi ro là cực thấp.

4. Lời kết

Phần 3 về Unit testing trong PHP kết thúc, bạn cũng đã nắm được cách thức kiểm thử với các phương thức có phạm vi truy cập hẹp như protected, private. Các báo cáo kiểm thử của PHPUnit giúp chúng ta có được cái nhìn toàn cục về dự án, đánh giá được những rủi ro tiềm ẩn. Khi bạn đọc đến phần này, tôi tin là bạn đã có kế hoạch kiểm thử cho các dự án của mình, unit testing không còn là cái gì khô khan, đáng sợ phải không. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách kiểm thử khi tích hợp các gói thư viện ngoài, đây là phần cũng rất quan trọng khi mà dự án của chúng ta giờ đây sử dụng rất nhiều các gói thư viện mã nguồn mở khác.


CÁC BÀI VIẾT KHÁC

FirebirD

Đam mê Toán học, Lập trình. Sở thích chia sẻ kiến thức, Phim hài, Bóng đá, Cà phê sáng với bạn bè.

Cơ bản về REST và RESTfull API

Giới thiệu OAuth2

2 Bình luận trong "Unit Testing phần 3: Phạm vi kiểm thử và testing report"

 1. PinkyCrab

  2 years ago

  Phản hồi
  Bạn ơi chỉnh lại ngày xuất bản cho bài này đi, thấy nó hiển thị sau part2 đó bạn.
 2. Dong

  1 year ago

  Phản hồi

  Sao không có phần 4 vậy ad

Thêm bình luận