Hàm explode() trong PHP

Từ phiên bản PHP 4, có một số các hàm xử lý chuỗi rất tiện lợi như explode, implode… giúp…