Ra mắt hai series mới cực hot Trí tuệ nhân tạo A đến ZPython công cụ không thể thiếu khi nghiên cứu Data science, Machine learning.

Easy Laravel 5 A Hands On Introduction Using a Real-World Project

Easy Laravel 5 là hướng dẫn cầm tay chỉ chuột cho framework phổ biến Laravel, chúng ta sẽ được học thông qua các ví dụ thực tế. Phiên bản 3 của cuốn sách đã được cập nhật lên Laravel 5.5 và thêm 27 trang giới thiệu về Vue.js ở cuối cuốn sách.
Easy Laravel 5 A Hands On Introduction Using a Real-World Project

Thông tin sách

Nhà xuất bản: LeanPub

Xuất bản: 06/2015

Số trang: 289

Tác giả: W. Jason Gilmore

Easy Laravel 5 is a fun, hands-on guide to the powerful Laravel framework. You'll learn how to quickly implement your own project idea by following along with the creation of a real-world project covering concepts such as models, views, resourceful controllers and forms integration. You'll also learn all about key Laravel features, including Eloquent, model relationships, form requests, Laravel Mix, user account registration, authentication, and management, and Vue.js.

Check out the revamped http://www.easylaravelbook.com for more information about the author, table of contents, and companion videos. You'll also find dozens of adapted book excerpts over on the blog.

NỘI DUNG CUỐN SÁCH

Chương 1: Introducing Laravel

 • Installing the Laravel Installer
 • Managing Your Local Laravel Project Hosting Environment
 • Perusing the HackerPair Skeleton Code
 • Configuring Your Laravel Application
 • Useful Development and Debugging Tools
 • Testing Your Laravel Application
 • Conclusion

Chương 2. Managing Your Project Controllers, Layout, Views, and Other Assets

 • Creating Your First View
 • Creating Your First Controller
 • Managing Your Application Routes
 • Introducing the Blade Template Engine
 • Integrating Images, CSS and JavaScript
 • Introducing Laravel Mix
 • Project Exercise: Build the HackerPair Skeleton
 • Testing the Project Skeleton with Laravel Dusk
 • Conclusion

Chương 3. Talking to the Database

 • Configuring Your Project Database
 • Introducing the Eloquent ORM
 • Creating Your First Model
 • Introducing Migrations
 • Seeding the Database
 • Introducing Resourceful (RESTful) Controllers
 • Creating a Resourceful Controller
 • Tweaking Your Eloquent Queries
 • Introducing Query Builder
 • Summary

Chương 4. Customizing Your Models

 • Managing Model Dates and Times
 • Defining Accessors and Mutators
 • Introducing Query Scopes
 • Creating Sluggable URLs
 • Testing Your Models
 • Summary

Chương 5. Creating, Updating, and Deleting Data

 • Inserting Records Into the Database
 • Updating Existing Records
 • Deleting Records
 • Implementing the Event Controller’s Remaining Resourceful Actions
 • Integrating Flash Notifications
 • Updating an Event
 • Conclusion

Chương 6. Validating User Input

 • Introducing Validation Rules
 • Introducing Form Requests

Chương 7. Creating and Managing Model Relationships

 • Introducing Relations
 • Introducing One-to-One Relations
 • Introducing the Belongs To Relationship
 • Introducing One-to-Many (Has Many) Relationships
 • Introducing Many-to-Many Relations
 • Introducing Has Many Through Relations
 • Introducing Polymorphic Relations
 • Eager Loading
 • Conclusion

Chương 8. Sending E-mails

 • Creating the Contact Form
 • Creating the Contact Form Request
 • Configuring Laravel’s Mail Component
 • Generating the Mailable Class
 • Protecting Your Form with a CAPTCHA
 • Summary

Chương 9. Authenticating and Managing Your Users

 • Registering Users
 • Retrieving the Authenticated User
 • Restricting Forms to Authenticated Users
 • Adding Custom Fields to the Registration Form
 • Allowing Login Using a Username
 • Integrating OAuth with Laravel Socialite
 • Summary

Chương 10. Creating a Restricted Administration Console

 • Identifying Administrators
 • Creating the Administration Controllers
 • Restricting Access to the Administration Console
 • Summary

Chương 11. Introducing Events and Notifications

Chương 11. Introducing Vue.js

 • Installing Vue
 • Creating Your First Component
 • Responding to Browser Events
 • Working with Props
 • Rendering Lists
 • Nesting Components
 • Integrating AJAX Requests with Axios
 • Summary

Chương 12. Creating an Application API with Laravel Passport

 • API Fundamentals
 • Introducing Laravel’s API Infrastructure
 • Creating an API Endpoint
 • Creating New Events via the API
 • Introducing Laravel Passport
 • Conclusion

Hướng dẫn tải ebook

Để tải ebook Easy Laravel 5 A Hands On Introduction Using a Real-World Project, bạn chọn "I'm not robot" ở dưới đây và tiếp tục click vào Download ebook.

Chú ý: Ebook có được do sưu tầm hoặc người dùng đóng góp, chúng tôi không chịu trách nhiệm nội dung ebook. Chúng tôi sẽ gỡ bỏ ebook nếu có khiếu nại. Bạn có tài chính dư giả nên mua sách gốc ủng hộ tác giả.
W. Jason Gilmore

W. Jason Gilmore

Anh là một tư vấn và một lập trình viên kỳ cựu với hơn 17 năm hỗ trợ các công ty trong xây dựng giải pháp. Dự án hiện tại là Stripe-powered SaaS một giải pháp cho thương mại điện tử. Jason là tác giả của 9 cuốn sách và hơn 300 bài viết được đăng tải bởi nhiều tạp chí lớn Developer.com, JSMag và Linux Magazine.

0 Bình luận trong "Easy Laravel 5 A Hands On Introduction Using a Real-World Project"

Thêm bình luận