Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực.

Xây dựng ứng dụng SPA với Laravel và Vue.js

Xây dựng ứng dụng SPA với Laravel và Vue.js

Xây dựng ứng dụng SPA với Laravel và Vue.js

Nội dung khóa học

Bài 1: Forum dạng SPA với Laravel và Vue.js - Phần 0: Giới thiệu

Forum dạng SPA với Laravel và Vue.js - Phần 0: Giới thiệu

Bài 2: Forum dạng SPA với Laravel và Vue.js - Phần 1: Xây dựng khung dự án

Forum dạng SPA với Laravel và Vue.js - Phần 1: Xây dựng khung dự án

Bài 3: Forum dạng SPA với Laravel và Vue.js - Phần 2: Cơ bản về routing

Forum dạng SPA với Laravel và Vue.js - Phần 2: Cơ bản về routing

Bài 4: Forum dạng SPA với Laravel và Vue.js - Phần 3: Xây dựng API

Forum dạng SPA với Laravel và Vue.js - Phần 3: Xây dựng API

Bài 5: Forum dạng SPA với Laravel và Vue.js - Phần 4: Hiển thị dữ liệu từ API

Forum dạng SPA với Laravel và Vue.js - Phần 4: Hiển thị dữ liệu từ API

Bài 6: Forum dạng SPA với Laravel và Vue.js - Phần 5: Nâng cấp giao diện Fontend

Forum dạng SPA với Laravel và Vue.js - Phần 5: Nâng cấp giao diện Fontend

Bài 7: Forum dạng SPA với Laravel và Vue.js - Phần 6: Xác thực người dùng và dữ liệu

Forum dạng SPA với Laravel và Vue.js - Phần 6: Xác thực người dùng và dữ liệu

Bài 8: Forum dạng SPA với Laravel và Vue.js - Phần 7: Vuex xử lý dữ liệu ứng dụng

Forum dạng SPA với Laravel và Vue.js - Phần 7: Vuex xử lý dữ liệu ứng dụng

FirebirD

Đam mê Toán học, Lập trình. Sở thích chia sẻ kiến thức, Phim hài, Bóng đá, Cà phê sáng với bạn bè.

0 Bình luận trong "Xây dựng ứng dụng SPA với Laravel và Vue.js"

Thêm bình luận