Ebook Vue.js in action hứa hẹn tài liệu tuyệt vời cho Vuer

Trang bài Vue.js in action

Thông tin ebook Vue.js in action

Tác giả: Erik Hanchett, Benjamin Listwon. Erik Hanchett là một nhà phát triển ứng dụng rất yêu thích Javascript còn Benjamin Listwon một nhà thiết kế và phát triển đang sinh sống ở Seattle.

Thời gian xuất bản: Cuốn sách mới hoàn thành 3/15 chương, dự kiến xuất bản vào 2018.

Nhà xuất bản: Manning.

Độ dày: Ước tính 375 trang.

Download ebook Vue.js in action

Tải ebook Vue.js in action bản mẫu tại đây, hiện tại ebook chưa hoàn thành, bạn có thể comment địa chỉ email để nhận được bản pdf khi hoàn thành.

Nội dung sách Vue.js in action

PART 1: GETTING TO KNOW VUE.JS
1 Introducing Vue.js
2 The Vue instance
PART 2: THE VIEW AND VIEWMODEL
3 Adding interactivity
4 Forms and input
5 Conditionals and Lists, Looping
6 Events
7 Components
8 Advanced components
9 Transitions
10 Extending Vue
PART 3: MODELING DATA AND CONSUMING APIS
11 Vuex
12 Vue-router
13 Vue-resource
14 Communicating with a server
PART 4: KEEPING THINGS PROFESSIONAL
15 Testing

One thought on “Ebook Vue.js in action hứa hẹn tài liệu tuyệt vời cho Vuer

Add Comment