Ebook Vue2 Basics – Learn the basics of Vue Js 2.0 in this quick & easy guide

Trang bìa Vue2 Basics - Learn the basic of Vue.js 2.0 in this quick & easy guide

Thông tin ebook Vue2 Basics – Learn the basics of Vue Js 2.0 in this quick & easy guide

Tác giả: Tony Lea, một lập trình viên đến từ San Diego, California.

Thời gian xuất bản: tháng 5 năm 2017.

Nhà xuất bản: LearnPub.

Giá: 7$

Download ebook Vue2 Basics – Learn the basics of Vue Js 2.0 in this quick & easy guide

Hiện tại chỉ có phiên bản mẫu cho ebook này, bạn hãy comment email dưới đây, phiên bản pdf đầy đủ sẽ được gửi đến bạn khi có thể.

Nội dung ebook Vue2 Basics – Learn the basics of Vue Js 2.0 in this quick & easy guide

 • Welcome
 • Thanks
 • Introduction
 • Chương 1 – White Belt – Installing Vue.js
 • Chương 2 – Yellow Belt – The Vue Instance
 • Chương 3 – Orange Belt – Syntax & Data Binding
 • Chương 4 – Green Belt – Form Input Binding
 • Chương 5 – Blue Belt – Watchers & Computed Properties
 • Chương 6 – Purple Belt – Conditionals
 • Chương 7 – Brown Belt – Loops
 • Chương 8 – Red Belt – Events & Methods
 • Chương 9 – Black Belt – Components
 • Thanks for Reading

8 thoughts on “Ebook Vue2 Basics – Learn the basics of Vue Js 2.0 in this quick & easy guide

Add Comment