The Majesty of Vue.js Cuốn sách cho người mới bắt đầu với Vue.js

Trang bìa The majesty of Vue.js

Thông tin ebook The Majesty of Vue.js

Tác giả: Alex Kyriakidis, Kostas Maniatis và Evan You, hai tác giả đầu không nổi bật nhưng Evan You chính là người đặt nền móng cho framework Vue.js.

Xuất bản: tháng 10 năm 2016.

Nhà xuất bản: LeanPub

Độ dày: 263 trang.

Nội dung sách viết dựa trên phiên bản Vue.js 1.

Download ebook The Majesty of Vue.js

Chúng tôi đã gỡ đường dẫn download ebook The Majesty of Vue.js do liên quan đến các vấn đề tác quyền. Bạn có thể mua sách tại LearnPub với giá 20.09$, 30% số tiền thu được sẽ được chuyển cho Evan You để hỗ trợ quá trình phát triển framework Vue.js.

Bạn sử dụng ebook cho mục đích học tập Vue.js và chưa có điều kiện mua sách, comment lại địa chỉ email dưới đây để nhận được bản pdf của cuốn sách.

Nội dung The Majesty of Vue.js

Như các bạn đã biết Vue.js là framework có tốc độ phát triển mạnh mẽ nhất trong 2017 khi mới chỉ ra mắt phiên bản đầu tiên vào năm 2015. Để làm chủ được Vue.js và phục vụ cho các dự án phát triển phần mềm, bạn cần tìm được nguồn tài liệu tốt. The Majesty of Vue.js là một địa chỉ tốt cho những người mới làm quen với Vue.js và cũng cho cả những người đang sử dụng Vue.js có thể mở rộng kiến thức về framework này. Nếu bạn đã xem Tài liệu chính thức của Vue.js thì cuốn sách này có một cái gì đó tương đồng, tuy nhiên trong ebook các ví dụ được viết tỉ mỉ và trau chuốt hơn.

Mục lục của ebook The Majesty of Vue.js:

 • Introduction
  • About Vue.js
   • Vue.js Overview
   • What people say about Vue.js
   • Comparison with Other Frameworks
    • Angular
    • React
    • Ember
    • Polymer
    • Riot
  • Welcome
   • About the Book
   • Who is this Book for
   • Get In Touch
   • Homework
   • Sample Code
   • Errata
   • Conventions
 • Vue.js Fundamentals
  • 1. Install Vue.js
   • 1.1 Standalone Version
    • 1.1.1 Download from vuejs.org
    • 1.1.2 Include from CDN
   • 1.2 Download using NPM
   • 1.3 Download using Bower
  • 2. Getting Started
   • 2.1 Hello World
   • 2.2 Two-way Binding
   • 2.3 Comparison with jQuery.
   • 2.4 Homework
  • 3. A Flavor of Directives.
   • 3.1 v-show
   • 3.2 v-if
    • 3.2.1 Template v-if
   • 3.3 v-else
   • 3.4 v-if vs. v-show
   • 3.5 Homework
  • 4. List Rendering
   • 4.1 Install & Use Bootstrap
   • 4.2 v-for
    • 4.2.1 Range v-for
   • 4.3 Array Rendering
    • 4.3.1 Loop Through an Array
    • 4.3.2 Loop Through an Array of Objects
   • 4.4 Object v-for
   • 4.5 Filtered Results
   • 4.6 Ordered Results
   • 4.7 Custom Filter
   • 4.8 Homework
  • 5. Interactivity
   • 5.1 Event Handling
    • 5.1.1 Handling Events Inline
    • 5.1.2 Handling Events using Methods
    • 5.1.3 Shorthand for v-on
   • 5.2 Event Modifiers
   • 5.3 Key Modifiers
   • 5.4 Computed Properties
    • 5.4.1 Using Computed Properties to Filter an Array
   • 5.5 Homework
  • 6. Components
   • 6.1 What are Components?
   • 6.2 Using Components
   • 6.3 Templates
   • 6.4 Properties
   • 6.5 Reusability
   • 6.6 Altogether now
   • 6.7 Homework
  • 7. Class and Style Bindings
   • 7.1 Class binding
    • 7.1.1 Object Syntax
    • 7.1.2 Array Syntax
   • 7.2 Style binding
    • 7.2.1 Object Syntax
    • 7.2.2 Array Syntax
   • 7.3 Bindings in Action
   • 7.4 Homework
 • Consuming an API
  • 8. Preface
   • 8.1 CRUD
   • 8.2 API
    • 8.2.1 Download Book’s Code
    • 8.2.2 API Endpoints
  • 9. Working with real data
   • 9.1 Get Data Asynchronous
   • 9.2 Refactoring
   • 9.3 Update Data
   • 9.4 Delete Data
  • 10. Integrating vue-resource
   • 10.1 Overview
   • 10.2 Migrating
   • 10.3 Enhancing Functionality
    • 10.3.1 Edit Stories
    • 10.3.2 Create New Stories
    • 10.3.3 Store & Update Unit
   • 10.4 JavaScript File
   • 10.5 Source Code
   • 10.6 Homework
    • 10.6.1 Preface
    • 10.6.2 API Endpoints
    • 10.6.3 Your Code
  • 11. Pagination
   • 11.1 Implementation
   • 11.2 Pagination Links
   • 11.3 Homework
 • Building Large-Scale Applications
  • 12. ECMAScript 6
   • 12.1 ES6 Features
    • 12.1.1 Compatibility
    • 12.1.2 Variable Declarations
    • 12.1.3 Arrow Functions
    • 12.1.4 Modules
    • 12.1.5 Classes
    • 12.1.6 Default Parameter Values
  • 13. Advanced Workflow
   • 13.1 Compiling ES6 with Babel
    • 13.1.1 Installation
    • 13.1.2 Configuration
    • 13.1.3 Build alias
    • 13.1.4 Usage
    • 13.1.5 Homework
   • 13.2 Workflow Automation with Gulp
    • 13.2.1 Task Runners
    • 13.2.2 Installation
    • 13.2.3 Usage
    • 13.2.4 Watch
    • 13.2.5 Homework
   • 13.3 Module Bundling with Webpack
    • 13.3.1 Module Bundlers
    • 13.3.2 Webpack
    • 13.3.3 Installation
    • 13.3.4 Usage
    • 13.3.5 Automation
   • 13.4 Summary
  • 14. Mastering Single File Components
   • 14.1 The vue-cli
    • 14.1.1 Vue’s Templates
    • 14.1.2 Installation
    • 14.1.3 Usage
   • 14.2 Webpack Template
    • 14.2.1 Project Structure
    • 14.2.2 index.html
    • 14.2.3 Hello.vue
    • 14.2.4 App.vue
    • 14.2.5 main.js
   • 14.3 Forming .vue Files
    • 14.3.1 Nested Components
   • 14.4 Eliminating Duplicate State
    • 14.4.1 Sharing with Properties
    • 14.4.2 Global Store
  • 15. Swapping Components
   • 15.1 Dynamic Components
    • 15.1.1 component is
    • 15.1.2 Navigation
  • 16. Vue Router
   • 16.1 Installation
   • 16.2 Usage
   • 16.3 Nested routes
   • 16.4 Route Matching
    • 16.4.1 Named Routes
    • 16.4.2 Route Object
    • 16.4.3 Dynamic Segments
    • 16.4.4 Route Alias
    • 16.4.5 Route Go
    • 16.4.6 Filtering Transitions
    • 16.4.7 Homework
  • Closing Thoughts
  • Further Learning
   • Tutorials
   • Videos
   • Books
   • Open source projects

10 thoughts on “The Majesty of Vue.js Cuốn sách cho người mới bắt đầu với Vue.js

Add Comment