Thiết lập class và style trong Vue.js bằng v-bind

Trong thiết kế giao diện người dùng, thao tác với các class và style của từng phần tử HTML là rất thường xuyên. Chúng ta có thể thiết lập các thuộc tính này trong Vue bằng cách sử dụng lệnh v-bind.

Thiết lập thuộc tính class trong HTML

Sử dụng v-bind với đối tượng

Chúng ta có thể truyền đối tượng vào v-bind:class để tự động gán các class vào phần tử html:

<div v-bind:class="{ active: isActive }"></div>

Dòng code trên nói lên rằng, class active sẽ được gắn vào thẻ div tùy thuộc vào giá trị của thuộc tính isActive. Bạn có thể gắn nhiều class vào một phần tử HTML thông qua v-bind:class.

<div class="static"
   v-bind:class="{ active: isActive, 'text-danger': hasError }">
</div>

với dữ liệu đưa vào để xác định có thiết lập các class này hay không?

data: {
 isActive: true,
 hasError: false
}

Kết quả, nó sẽ render ra là:

<div class="static active"></div>

Vue.js cũng cho phép sử dụng v-bind:class với đầu vào là một đối tượng, ví dụ ở trên có thể được viết lại như sau:

<div class="static"
   v-bind:class="classObject">
</div>
data: {
 classObject: {
  active: true,
  'text-danger': false
 }
}

Ngoài ra, các thuộc tính được tính toán trước (computed property) cũng có thể sử dụng cùng với v-bind.

<div v-bind:class="classObject"></div>
data: {
 isActive: true,
 error: null
},
computed: {
 classObject: function () {
  return {
   active: this.isActive && !this.error,
   'text-danger': this.error && this.error.type === 'fatal',
  }
 }
}

Sử dụng v-bind với mảng

Chúng ta có thể truyền một mảng vào v-bind:class để thiết lập thuộc tính class cho phần tử HTML.

<div v-bind:class="[activeClass, errorClass]">
data: {
 activeClass: 'active',
 errorClass: 'text-danger'
}

Kết quả khi trang được tạo ra là:

<div class="active text-danger"></div>

Mảng truyền vào cho v-bind đôi khi có thể có cả các điều kiện:

<div v-bind:class="[isActive ? activeClass : '', errorClass]">

Sử dụng v-bind với Vue component

Vue component giúp chúng ta xây dựng sẵn các module có thể tái sử dụng trong viết code. Khi chúng ta sử dụng v-bind:class với một Vue component nó sẽ thiết lập thuộc tính class cho phần tử HTML gốc của component. Theo dõi ví dụ sau, tạo sẵn một component:

Vue.component('my-component', {
 template: '<div><p class="text-center">Sử dụng v-bind với Vue component</p></div>'
})

Tiếp theo chúng ta sử dụng component và gán class cho component:

<my-component v-bind:class="{ active: isActive, 'text-success': isSuccess }"></my-component>
data: {
 isActive: false,
 isSuccess: true
}

Kết quả khi trang được render như sau:

<div class="text-success"><p class="text-center">Sử dụng v-bind với Vue component</p></div>

Thiết lập inline style cho phần tử HTML bằng v-bind

Truyền đối tượng cho v-bind để thiết lập inline style

Cú pháp v-bind:style đưa các thiết lập CSS vào phần tử HTML cũng gần giống như cách chúng ta sử dụng inline style thông thường:

<div v-bind:style="{ color: activeColor, fontSize: fontSize + 'px' }"></div>
data: {
 activeColor: 'red',
 fontSize: 30
}

Hoặc chúng ta có thể truyền vào một style object như sau:

<div v-bind:style="styleObject"></div>
data: {
 styleObject: {
  color: 'red',
  fontSize: '13px'
 }
}

Các đối tượng cũng có thể được tính toán trước trong thuộc tính computed như với v-bind:class.

Truyền mảng vào v-bind:style

Đôi khi bạn muốn đưa vào nhiều style object vào v-bind:style, Vue.js cho phép sử dụng mảng truyền vào:

<div v-bind:style="[baseStyles, overridingStyles]">

Thực hành sử dụng v-bind thiết lập class và style cho HTML

Chúng ta cùng nhau thực hành một ví dụ nhỏ để hiểu hơn về cách sử dụng v-bind:class và v-bind:style.

Ví dụ có chứa một nút mỗi khi click vào nút Change alert thì Cảnh báo sẽ đổi từ class alert-success sang alert-warning hoặc ngược lại và đồng thời tăng kích thước font chữ thêm 1px. Mã nguồn của ví dụ như ở dưới đây, bạn copy và save vào file 8th-example.html để thực hành nhé:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
	<title>Vue.js ví dụ 8 - Sử dụng v-bind thiết lập class và style - AlLaravel.com</title>
	<!-- Latest compiled and minified CSS -->
	<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" crossorigin="anonymous">

  <!-- HTML5 shim and Respond.js for IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
  <!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
  <!--[if lt IE 9]>
   <script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js"></script>
   <script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
  <![endif]-->
</head>
<body>

	<div class="container" id="ex8">
		<div class="row">
			<div class="col-md-12">
				<div class="alert alert-dismissible" v-bind:class="{'alert-success':isSuccess,'alert-warning':!isSuccess}" role="alert" v-bind:style="{fontSize:fontSize + 'px'}">
					 <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
					 <strong>Cảnh báo!</strong> Vue.js là framework gây nghiện, bạn cần chú ý khi sử dụng :))
				</div>
			</div>
		</div>
		<div class="row">
			<button type="button" v-on:click="myClickHandler" class="btn btn-primary">Change alert</button>
		</div>
	</div>

	<!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
  <!-- Latest compiled and minified JavaScript -->
	<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-Tc5IQib027qvyjSMfHjOMaLkfuWVxZxUPnCJA7l2mCWNIpG9mGCD8wGNIcPD7Txa" crossorigin="anonymous"></script>

	<!-- <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/vue/2.2.5/vue.min.js"></script> -->
	<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
	<script type="text/javascript">

		var vm = new Vue({
			el: '#ex8',
			data: {
				isSuccess: true,
				fontSize: 14
			},
			methods: {
				myClickHandler: function() {
					this.isSuccess = !this.isSuccess;
					this.fontSize += 1;
				}
			}
		})
	</script>
</body>
</html>

Kết luận

Qua việc sử dụng v-bind:class và v-bind:style để thiết lập class và style cho các phần tử trong HTML một lần nữa chúng ta thấy Vue.js thật sự rất mạnh nhưng lại dễ lập trình. Trải nghiệm người dùng sẽ cực max khi các ứng dụng sử dụng Vue.js để xây dựng lớp giao diện.

One thought on “Thiết lập class và style trong Vue.js bằng v-bind

 1. ông nào viết code gà thế …viết như bot ..viết xong cũng chả xem bài viết thế nào rồi public kém …

Add Comment